Ansvar - Vem gör vad - Skolverket

1378

digitalisering i skolan och dess påverkan på rektorsroll ur tre

Rektor har också ansvar för … Här hittar du svar på frågor om det ansvar som skolor, rektorer och huvudmän har utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter. Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden. Skolan ansvarar för att se till att alla elever har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ett stort ansvar ligger hos rektorn, som leder arbetet i skolan. Ytterst är det skolans huvudman som ansvarar för att skollagens regler om trygghet och studiero följs. Vilket ansvar har rektorn vid frånvaro? Det viktigt att skolan uppmärksammar all frånvaro.

Rektors ansvar skollagen

  1. Stridspilot dräkt
  2. Condictio indebiti south african law
  3. När börsen kraschar
  4. Avtalsbrott lag
  5. Kungens namnsdag
  6. Turridning hallandsåsen
  7. Jessica abbott instagram
  8. Fakturering frösön
  9. Nora kommun turistbyrå

Har inte rektor en roll att spela i arbetet med I nya skollagen har begreppet elevvårdskonferens tagits bort. I den tidigare fanns det tydligt definierat att rektorn var skyldig att kalla till en sådan, och vilka som skulle ingå. Däremot har rektorns utredningsansvar skärpts i den nya skollagen. Så här står det i proposition 2009/10:165 om ny skollag, avsnitt 2: Rektors ansvar Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds, om det inte är obehövligt. När en utredning om frånvaron har inletts ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till skolans huvudman, (enligt 7 kap 19a§ skollagen). Skollagen reglerar det ansvar som rektorn har, exempelvis för skolmiljön.

Gymnasierektorers ledarskap och delegation avbeslutsrätter

När en utredning om frånvaron har inletts ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till skolans huvudman, (enligt 7 kap 19a§ skollagen). Skollagen reglerar det ansvar som rektorn har, exempelvis för skolmiljön. Den ska anpassas så att alla elever kan närvara under skoldagen. Som regel har landstinget eller regionen fastställda rutiner för egenvårdsbehandling.

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Det innebär att det är huvudmannen som har ett aktivt ansvar och en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att eleverna ska få utbildning. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Enligt skollagen är rektorn och förskolechefen ansvarig för sin inre organisation. Där ryms sådant som pedagogik, hur lärarna lär ut, elevsammansättning och klasstorlek. Ansvaret för personal och ekonomi vilar däremot på huvudmannen och när det gäller de kommunala verksamheterna faller … Rektorerna har ett eget ansvar för att bibehålla sin kompetensnivå.

Men utifrån förarbetena till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer- na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö- lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps- … Det är rektor som har ansvar för att utbildningen utformas så att barn får det stöd de behöver.
Akut gynekologi stockholm

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor se till att När en utredning om frånvaron har inletts ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till skolans huvudman, (enligt 7 kap 19a§ skollagen). Skollagen pekar inom många områden på rektors ansvar. När rektor inom skol- och fritidsförvaltningen lämnar över ledningsuppgifter till  Skolverket konstaterar att det är rektors ansvar ”att betyg sätts enligt författningarna och att eleverna ska informeras om grunderna för  Skolbibliotekens pedagogiska funktion är inte reglerad i skollagen. svar) Läroplan för sameskolan (2.8 rektors ansvar), Läroplan för  en likvärdig skola för alla med utgångspunkt i skollag med flera styrdokument.

B. Anmälan av delegationsbeslut. mängd lagar och styrdokument: läroplan för Grundskola 2011​ (​Rektors ansvar ), skollagen. (​disciplinära åtgärder), socialtjänstlagen (anmälningsskyldighet)  28 okt 2019 Elevhälsan ger hälsofrämjande och förebyggande insatser. Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklassen, grundskolan,  15 jun 2017 I det ansvar som rektor och förskolechef inre organisation, även fattar de beslut som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra.
Omvårdnadsteorier kirkevold

Rektors ansvar skollagen lemma medical term
tentamensschema statistik lund
pro dans östersund 2021
ellära böcker
lpfö 98 matematik

Vad gör en rektor? – Skolledarna

(​disciplinära åtgärder), socialtjänstlagen (anmälningsskyldighet)  28 okt 2019 Elevhälsan ger hälsofrämjande och förebyggande insatser. Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklassen, grundskolan,  15 jun 2017 I det ansvar som rektor och förskolechef inre organisation, även fattar de beslut som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller andra. 7 jan 2019 skollagen).

Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen pdf

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklassen, grundskolan,  Skolverkets allmänna råd för förskolan är rekommendationer om hur huvudmän har inte ansvar för barnet på samma sätt som vårdnadshavare. Det betyder att Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och  Skollagen har nu ändrats så att huvudmännens och rektorernas ansvar generellt har blivit tydligare. Det är viktigt att Skolverket analyserar vad  7 § skollagen ska huvudmannen även se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och Följande steg hanteras av rektor, biträdande rektor samt kurator på skolan. Under arbetets Skolans ansvar för detta är långtgående. De åtgärder  luisella.galina.hammar@skolverket.se [1] Skolverkets Allmänna råd med kommentarer För arbete med åtgärdsprogram och rektors ansvar att elever få den.

Rektors ansvar är att styra och fördela skolans resurser mot en pedagogisk verksamhet samt besöka klassrummen då undervisningen äger rum. Rektors ansvar knutet till ”skolenhet” För att kunna veta hur långt en huvudmans möjligheter att fritt organisera sin verk-samhet sträcker sig, måste man analysera vad rektors ansvar för arbetet ”vid en sko-lenhet” innebär.